Algemene voorwaarden 

1.    ALGEMEEN.  Al onze leveringen zijn onderworpen aan de hierna volgende algemene verkoopsvoorwaarden die de klant uitdrukkelijk verklaart te kennen en te aanvaarden.  Ze vormen een onsplitsbaar geheel met onze offerte.  De algemene voorwaarden van de klant zijn ons slechts tegenstelbaar indien wij deze vooraf en schriftelijk hebben aangenomen.

 

2.    OFFERTEN.  Onze offerten zijn altijd vrijblijvend.  De behandelde zaken zijn enkel bindend na onze schriftelijke bevestiging.

 

3.    LEVERINGSTERMIJNEN.  Onze leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet.  Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

 

4.    VOORSCHOT.  Bij bestellingen/offertes van meer dan 500,00 zal er een voorschot van 50% worden gerekend.  Bij offertes van meer dan 500,00 wordt de bestelling pas geplaatst bij onze leveranciers na ontvangst van het voorschot.

 

5.    WAARBORG.  Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

De verkoper zal geen waarborg toepassen bij verkeerde manipulatie, abnormale gebruiksomstandigheden, niet correct installeren enz.Bij het verstrekken van technische adviezen, zowel schriftelijk als mondeling, gaan wij enkel een inspanningsverbintenis aan zonder enig resultaat te waarborgen.  Deze adviezen zijn dan ook slechts te beschouwen als richtlijnen waarvoor wij geen aansprakelijkheid kunnen dragen. Bij de herstelling van elektronische apparaten is het mogelijk dat de gegevens die daarin of daardoor  werden opgeslagen beschadigd worden of verloren gaan. Enkel en alleen de klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bewaring van voormelde gegevens of voor het herinstalleren ervan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de verkoper in dit verband. Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies of de reproductie van de gegevens opgeslagen in of door dergelijke elektronische apparaten.

6.    VERVOER.  De goederen worden verzonden op risico van de koper.  De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

 

7.    AFHALING GOEDEREN.  Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem medegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen lastens de koper en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

 

8.    OVERMACHT.  Gevallen van overmacht geven de verkoper het recht zijn verbintenissen in hun geheel of gedeeltelijk te verzaken of de uitvoering op te schorten zonder vergoeding noch vooropzeg.

 

9.    NIET-BETALING.  Onze goederen en diensten zijn contant betaalbaar bij levering.  Bij niet betaling houden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten.  Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

 

10.  KLACHTEN.  Klachten betreffende de levering moeten de verkoper toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum.  Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

11.  BETALINGSVOORWAARDEN.  Alle facturen zijn contant betaalbaar te Boom.  Zij dienen te worden voldaan binnen de 15 dagen na factuurdatum tenzij anders werd bedongen.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1,5% per maand van het factuurbedrag.Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 50,00 ) als schadebeding.Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

12.  EIGENDOMSVOORBEHOUD.  Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.  Het risico gaat echter over op de koper bij de contractsluiting.

 

13.  BEVOEGDE RECHTBANK.  Partijen komen overeen dat geschillen & betwistingen tussen hen uitsluitend onderworpen zullen worden aan de Rechtbanken gelegen in het rechtsgebied waarin de gemeente BOOM is gelegen.

 

14.  TOEPASSELIJKE RECHT.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.